งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศแคนาดา
การทำวีซ่าแคนาดา

เอกสารที่ต้องใช้ :
     1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว
     2. หนังสือเดินทาง (Passport)ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
     3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     4. หลักฐานการทำงาน
        - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน หรือ
        - ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
        - ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
        - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน(ภาษาอังกฤษ)
     5. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท
     6. จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่แคนาดา ( เฉพาะวีซ่าธุรกิจ )
     7. ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไปยื่นด้วยตนเอง)

** หมายเหตุ :
•  ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
•  ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตาม ในคำถามข้อ 1
•  ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็น เช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย “ สถานทูตแคนาดา”
•  ระยะเวลาในการพิจารณา และ อนุมัติวีซ่า 12 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
• เข้า-ออกครั้งเดียว Single Entry 2,250 บาท
• เข้า-ออกหลายครั้ง Multiple Entries 4,500 บาท
• ค่าบริการของศูนย์ VFS 665 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค " VFS (Thailand) Ltd."

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS)
VAC กรุงเทพฯ เริ่ม: 19 มิถุนายน 2013
ตั้งอยู่ที่รีเจ้นท์เฮ้าส์ชั้น 1 183 ถ. ราชดำริลุมพินี เขตปทุมวัน
เว็บไซต์ : http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/
เบอร์ ศูนย์ VFS Canada โทร 02-263-9107
Email: [email protected]

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6360540 โทรสาร 02 6360567
อีเมล์ bangkok-im-enquiry(at)international.gc.ca
เว็บไซต์ : http://geo.international.gc.ca/asia/bangkok/menu-en.aspx
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................