งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์
การขอวีซ่าฟิลิปปินส์

เอกสารที่ต้องใช้

Business Visa(วีซ่าธุรกิจ)
     1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
     2. รูปสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     3. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     4. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด
     5. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับชาวต่างชาติ)
     6. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน จากประเทศฟิลิปปินส์
     7. หลักฐานการจองโรงแรม
     8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

Tourist Visa(วีซ่าท่องเที่ยว)
     1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
     2. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     3. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     4. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด
     5. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับชาวต่างชาติ)
     6. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา
     7. หลักฐานการจองโรงแรม

Passport ต่างชาติ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 1,400 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
(  หากออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 600 บาท หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 800 บาท  )

PHILLIPINES EMBASSY
ที่ตั้ง : 760 ถ.สุขุมวิท 30/1 คลองตัน กทม. 10110
Tel. : 02-259-0139-40, 02-258-5410, 02-261-8805
Fax. : 02-259-2809, 02-259-1789
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00-15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 2-4 วันทำการ (ยื่นแทนได้) บางสัญชาติ
URL : www.philembassy-bangkok.net

หมายเหตุ :
     •   การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
     •   การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
     •   การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
* ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................