งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศไนจีเรีย
การขอวีซ่าไนจีเรีย

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นของไนจีเรียวีซ่า
     1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ( Passport ) ต้องมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 6 หน้าและอายุเล่นหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
     2. รูปถ่ายปัจจุบัน ( ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 2 นิ้ว ( เท่านั้น ) จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าอ่อน ถ่ายภาพที่มีลำตัวและหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตากันแดด สามารถใช้ภาพถ่ายที่ยิ้มมุมปากเล็กน้อยได้( ห้ามเห็นซี่ฟัน ) และห้ามใช้ภาพถ่ายจากร้านถ่ายและอัดด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์ อนุญาตให้เป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลได้แต่ต้องอัดจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น
     3. หลักฐานการทำงานหรือการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้..( ระบุที่อยู่โดยละเอียด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์)
         - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ ( ต้องคัดไม่เกิน 90 วัน )
         - กรณีเป็นพนักงานบริษัท จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษฉบับจริงเท่านั้น
         - หนังสือเชิญจากต่างประเทศ ( ถ้ามี )
         - กรณีรับราชการสามารถใช้การงานที่ออกเป็นภาษาไทยได้ ฉบับจริงเท่านั้น ต้องมีตราครุฑและตราประทับที่ถูกต้องเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหากเกษียณ อายุทางราชการแล้วจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ( สำเนาด้านหน้าและหลัง )
         - กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ชาวสวน ฯลฯ ให้เขียนหรือพิมพ์เป็นหนังสือชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น เป็นธุรกิจประเภทไหน ที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจและรายรับต่อเดือน ( โดยประมาณ ) พร้อมลงลายมือชื่อ ( ฉบับจริงเท่านั้น )
         - สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนภาษาอังกฤษฉบับจริงเท่านั้น และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา ( ใช้ตัวจริงกรณีที่ ยื่นวีซ่าแสดงตน )
     4. สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ ( เท่านั้น ) ไม่ใช้บัญชีกระแสรายวันหรือเดินสะพัดหรือหนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร สำเนาทุกหน้าถึงหน้าที่มีการเดินบัญชีปัจจุบันที่สุดและบัญชีเล่มนั้นต้องมีการเปิดบัญชีมากว่า 6 เดือน แต่ในกรณีที่เป็นการขึ้นบัญชีใหม่ให้สำเนาบัญชีเก่าทั้งเล่มด้วย ( ไม่ใช้ย้อนหลัง 6 เดือน ) ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่น

วีซ่าแสดงตัว
     • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าเลขที่บ้านและรายชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่า ให้สำเนาในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่นวีซ่าแสดงตัว
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรฯ เด็กที่ยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ( อายุ 15 ปี ) ใช้สำเนาสูติบัตรแทน ( ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่นวีซ่าแสดงตัว )
     • สำเนาทะเบียนสมรส หรือหย่าร้างถ้ามี ( ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่นวีซ่าแสดงตัว )
     • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุลถ้ามี ( ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่นวีซ่าแสดงตัว )
     • สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรสถ้ามี ( ใช้ตัวจริงกรณีที่ยื่นวีซ่าแสดงตัว )
     • ใบจองห้อง หรือใบคอมเฟิร์มโรงแรม ใบจองตั๋วเครื่องบิน , ตัวเครื่องบินพร้อมสำเนา ( วันแสดงตัวตน กรณีวีซ่าผ่าน )
     • หมายเลขโทรศัพทบ้านและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งทั้งสองหมายเลขเนื่องจากกรณีที่ทางสถานทูตต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประสงค์ขอวีซ่าเข้า ประเทศ หากไม่สามารถติดต่อการพิจารณาในการออกผลวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
     1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
     3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากขาว
     4. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศไนจีเรีย
     5. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
     6. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
     7. หนังสือรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)
     8. สมัครออนไลด์ด้วยที่ http://portal.immigration.gov.ng

ค่าธรรมเนียม - ค่าวีซ่า ...- บาท (แล้วแต่สถานฑูตพิจารณา)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับประชาชนทั่วไป (เล่มสีแดง)
     1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
     3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
     5. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน
     6. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม - ค่าวีซ่า ...- บาท (สอบถามจากสถานฑูต)

สถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย: Embassy of Nigeria
179 ซอย สุขุมวิท 61 ถนน สุขุมวิท คลองเตยเหนือย วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2711-3076-78, 711 3547, 381-4480
แฟกซ์ 0-2392-6398

เปิดทำการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ :
     - หนังสือเดินทางทุกประเภทต้องวีซ่า
     - แบบฟอร์มวีซ่าต้องไปขอจากสถานฑูต(สามารถสำเนาได้)


 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................