งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศเม็กซิโก
การขอวีซ่าเม็กซิโก

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้
     1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา
     3. และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     4. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     5. สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
     6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     8. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

NOTES:
     • Tourist visa fee $36.00 USD.(1,185 บาท โดยประมาณ) หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
     • Documents in Thai or other languages need to be translated into English or Spanish.
     • Visa fees to be paid at the Embassy in Thai currency.
     • In some cases, additional documents may be requested.

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้
     1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา
     3. และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     4. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     5. สำเนา Statement บริษัท ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
     6. Work Permit ตัวจริง ( ชาวต่างชาติ )
     7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     9. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทในเม็กซิโก
     10. จดหมายเชิญจากองค์กรที่ประเทศเม็กซิโก

NOTES:
     • Business visa fee $36.00 USD.(1,185 บาท โดยประมาณ) หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
     • Documents in Thai or other languages need to be translated into English or Spanish.
     • Visa fees to be paid at the Embassy in Thai currency.
     • In some cases, additional documents may be requested.

ค่าบริการจากทางบริษัท
     - ออกตั๋วกับทางบริษัท คิดค่าบริการ 1000 บาท
     - ไม่ได้ออกตั๋วกับทางบริษัท คิดค่าบริการ 1,200 บาท

MEXICO EMBASSY : ที่ตั้งสถานทูตเม็กซิโก
ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1 20/60-62 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : 02-285-0995, 02-285-0815-8 ต่อ 201, 203
Fax. : 02-285-0667
E-mail. : -
เวลาทำการ :  เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.00-11.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.00-11.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 - 4 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.sre.gob.mx/tailandia

หมายเหตุ :
     • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
     • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
     • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3-4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................