งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย
การขอวีซ่ามาเลเซีย

     หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ามาเลเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่มาเลเซีย 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้
     1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
     2. จดหมายเชิญ
     3. สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
     4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท
     6. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
     7. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     10. โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือนเป็น single entry แต่ถ้าต้องการวีซ่าเป็น multiple entry และมีอายุ 1 ปีจะต้องให้บริษัทที่อยู่ในมาเลเซียไปติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเพื่อขอใบ authorize แล้วส่งแฟ็กซ์ใบ authorize มาที่สถานฑูตมาเลเซียในไทยแล้วทางสถานฑูตจะออกวีซ่าให้ตามนั้น

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 600 บาท / คน
• ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้
     1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
     2. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากมาเลเซีย
     3. สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
     4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท
     6. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
     7. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     10. โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือนเป็น single entry แต่ถ้าต้องการวีซ่าเป็น multiple entry และมีอายุ 1 ปีจะต้องให้บริษัทที่อยู่ในมาเลเซียไปติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเพื่อขอใบ authorize แล้วส่งแฟ็กซ์ใบ authorize มาที่สถานฑูตมาเลเซียในไทยแล้วทางสถานฑูตจะออกวีซ่าให้ตามนั้น

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 600 บาท / คน
• ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ที่ตั้งสถานทูตมาเลเซีย :
ที่ตั้ง : 33-35 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
Tel. : 02-629-6800, 02-679-2190-9
Fax. : 02-679-2208
E-mail. : -

เวลาทำการ :  เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า :  9.00-11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ
สถานะ :  ไม่โชว์ตัว
URL : -

หมายเหตุ :
     • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
     • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
     • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี


 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................