งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศเกาหลีใต้
การขอวีซ่าเกาหลีใต้

     ตามปกติแล้วผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยสามารถเดินทางไปประเทศเกาหลีได้เลย ในจุดประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากประเทศเกาหลี เช่น ท่องเที่ยว ประชุมงาน สัมมนา เวิร์คช้อป เยี่ยมญาติ เป็นต้น สามารถอยู่ได้ถึง 90 วันค่ะ
     แต่กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นที่ได้รับค่าตอบแทนจากทางเกาหลี ต้องขอวีซ่าค่ะ เช่น การจ้างงานระยะสั้น เป็นต้น เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (C-34)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เวิร์ค เพอร์มิท) และสำเนา 1 ชุด ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศไทย
     3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
     4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
     5. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ
     6. หนังสือเชิญจากบริษัทประเทศเกาหลี และสำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
     7. หนังสือจดทะเบียนบริษัทของบริษัทประเทศเกาหลี
     8. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นขอวีซ่า หรือของบริษัท (ออกโดยธนาคาร)
     9. หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
     10. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
     11. ตราประทับรีเอ็นทรี่ เพอร์มิท ที่รับจากตม.ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด
     12. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)
     13. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     14. แบบฟอร์มขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า C-4 (นายแบบ, นางแบบ, นักแสดง)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย
     3. หนังสือเชิญจากบริษัทประเทศเกาหลี และหนังสือจดทะเบียนบริษัทของบริษัทประเทศเกาหลี
     4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศเกาหลี
     5. หนังสือสัญญา
     6. เอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเกาหลี
     7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     8. แบบฟอร์มขอวีซ่า
     9. แฟ้มผลงาน

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า C-4 (พ่อครัว)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
     3. หนังสือรับรองการผ่านการทดสอบพ่อครัวจากกระทรวงของไทย
     * เอกสารในข้อ 3 และ 4 ต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลของไทย
     4. หนังสือเชิญ และหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทประเทศเกาหลี
     5. หนังสือสัญญา
     6. หนังสือแนะนำ หรือหนังสือเชิญ
     7. หนังสือรับรองภาษีเงินคืนจากบริษัทประเทศเกาหลี
     8. เอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเกาหลี
     9. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
     10. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)
     11. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     12. แบบฟอร์มขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า C-4 (นักมวย)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. จดหมายจากสมาคมนักมวยแห่งประเทศไทย
     3. ใบรับรองการตรวจเลือด (จากโรงพยาบาลเท่านั้น)
     4. หนังสือรับรองจดทะเบียนของสมาคมนักมวยแห่งประเทศไทย
     5. ใบรับรองจากสมาคมนักมวยแห่งประเทศเกาหลี
     6. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)
     7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     8. แบบฟอร์มขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า C-4 (นักยกน้ำหนัก)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. จดหมายจากสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
     3. หนังสือรับรองจดทะเบียนของสมาคมนักยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
     4. ใบรับรองจากสมาคมนักยกน้ำหนักแห่งประเทศเกาหลี
     5. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)
     6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     7. แบบฟอร์มขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า C-4 (นักฟุตบอล)
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. จดหมายจากผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
     3. หนังสือจดทะเบียนบริษัทของบริษัทผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
     4. ใบรับรองจากสมาคมนักฟุตบอลแห่งประเทศเกาหลี
     5. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)
     6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     7. แบบฟอร์มขอวีซ่า

     กรณีการไปทำงานเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ผู้ยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องติดต่อนายจ้างที่ประเทศเกาหลีเพื่อให้นายจ้างติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอเลขวีซ่ามาก่อน จึงจะมาดำเนินเรื่องยื่นขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ค่ะ หลังจากได้เลขวีซ่าแล้ว เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มีเลขวีซ่าแล้ว
     1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
     2. เลขวีซ่า
     3. แบบฟอร์มขอวีซ่า
     4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
     5. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าค่ะ
ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วย แต่ในวันรับวีซ่า สามารถส่งตัวแทนมารับได้ค่ะ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมลล์: [email protected]

เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า
     • 8.30 – 10.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลาในการรับวีซ่า
     • 13.30 – 15.30 น.
ใช้เวลา 4 วันทำการในการพิจารณาเอกสารขอวีซ่า (ยกเว้นวีซ่าแต่งงาน)
กรณีมีเลขวีซ่ามาแล้ว สามารถรับวีซ่าได้ในวันถัดมา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าและแบบฟอร์ม
http://tha.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/tha/visa/issuance/index.jsp

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................