Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Switzerland Visa Information
SWITZERLAND VISA

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
     1.ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=download_forms . ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน.
     2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
        - สีพื้นหลังสีขาว
        - ขนาด 2 นิ้ว
        - ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
        - ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
     3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด หนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
     4. ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
        • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
        • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
     5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน.
     6. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม
     7. หนังสือรับรองการทำงาน
     8.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ระบุถึงชื่อผู้สมัครและจุดประสงค์ของบริษัท
     9. หลักฐานทางการเงินหรือรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในเขตเชงเก้น (CHF 100.00 per day) รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน, ฉบับจริง และ สำเนา
     10. หลักฐานทางการเงินหรือรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองค่าใช้จ่าย, สำเนาสูติบัตร, ฉบับจริง / สูติบัตร, สำเนา
     11. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, ฉบับจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, สำเนา
     12. ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ, ฉบับจริง
        • เอกสารอนุญาติให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศนั้นจำเป็น ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู้ปกครองทั้งสองท่านไม่ได้เดินทางไปกับผู้เยาว์ เอกสารฉบับนี้ต้องออกโดยอำเภอ
        • หรือ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center) เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ, สำเนา
(จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่)
              - ผู้ปกครองหย่าร้างกัน
              - ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด (หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)
     จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน(พร้อมกับเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า.

Bussiness Visa (วีซ่าธุรกิจ)
     1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=download_forms ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน.
     2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
        - สีพื้นหลังสีขาว
        - ขนาด 2 นิ้ว
        - ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ
        - ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
     3.หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด หนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
     4. ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
        • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
        • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
     5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน.
     6. หนังสือรับรองการทำงาน
     7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ระบุถึงชื่อผู้สมัครและจุดประสงค์ของบริษัท
     8. จดหมายเชิญจากบริษัท/ องค์กร ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศสมาชิกเชงเก้น จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ : (ท่านจะต้องยื่นจดหมายเชิญในวันนัดยื่นขอวีซ่า และ จะต้องส่งตรงไปยังอีเมลล์ [email protected] หรือทางแฟกซ์ของสถานทูต)
        • ระบุถึงรายละเอียด หรือลักษณะของทริปธุรกิจ หรือ ทริปเพื่อการศึกษาดูงาน ของท่าน
        • ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ถูกเชิญ
        • วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยียน และรายละเอียดโปรแกรม
        • ระยะเวลาการพำนัก (วันที่เดินทางถึงและวันกลับ)
        • ระบุถึงผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร และ ที่พัก ระหว่างที่พำนักในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากมิได้ระบุ กรุณายื่นหลักฐานที่พักสำหรับตลอดระยะเวลาการพำนักในเขตเชงเก้นด้วย
        • บริษัท จะต้องระบุความรับผิดชอบในเรื่องการเดินทางกลับออกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศสมาชิกเชงเก้น ของผู้สมัครตามที่ระบุบนหน้าวีซ่า
        • หากบริษัทในสวิสเซอร์แลนด์มิได้รับประกันในเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครขอวีซ่า บริษัทในประเทศไทย(บริษัทนายจ้างของผู้สมัคร)จะต้องแสดงหลักฐานดังกล่าว ได้แก่หลักฐานการจองที่พัก และรายการเดินบัญชีของบริษัท.
     9. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, ฉบับจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนา
     10. ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ, ฉบับจริง
        • เอกสารอนุญาติให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศนั้นจำเป็น ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู้ปกครองทั้งสองท่านไม่ได้เดินทางไปกับผู้เยาว์ เอกสารฉบับนี้ต้องออกโดยอำเภอ
        • หรือ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center)
     11.เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ, สำเนา (จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่)
        • ผู้ปกครองหย่าร้างกัน
        • ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด (หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)
     12.จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน(พร้อมกับเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า.

วีซ่าพำนักระยะสั้น
     วีซ่าระยะสั้นอนุญาตให้ผู้เดินทางที่เงื่อนไขในการเดินทางทุกอย่างตรงตามที่กำหนด สามารถเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ทั้งหมดโดยเลือกจ่ายแบบเข้าออกหนึ่งครั้งหรือเลือกแบบเข้าออกได้หลายครั้ง ในระยะเวลาที่พำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน วีซ่าระยะสั้นสามารถออกให้ทั้งเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพียงครั้งเดียวหรือเข้าได้หลายครั้ง
     • วีซ่าแบบเข้าออกได้หนึ่งครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าและอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ในระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า โดยสามารถอยู่ได้นานที่สุด 90 วัน (ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ไปจนถึง วันที่ 28 กันยายน)
     • วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง สามารถพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้สูงสุดตามที่ระบุในวีซ่าหรือไม่มากไปกว่า 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน วีซ่าแบบเซอคูเลชั่น เป็นวีซ่าแบบพิเศษสำหรับแบบเข้าออกหลายครั้ง อายุของวีซ่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานฑูตฝรั่งเศส
     • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ 3,600 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต

ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 1,000 บาท
ค่าบริการไม่ได้ออกตั๋วกับทาง Travel click 1,200 บาท

ศูนย์ TLScontact
กรุงเทพ : 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 02 6963899 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บไซต์ : http://www.tlscontact.com/th2ch/login.php
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)
ระยะเวลาในการดำเนินการ 15 วันทำการ

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................