Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Sweden Visa Information
SWEDEN VISA

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว/ วีซ่าธุรกิจ (Tourist / Bussiness Visa)
     1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
     2. แบบฟอร์ม D (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
     3. แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
     4. แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
     5. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล และหนังสือเดินทางเล่มเก่าหากท่านได้ทำการปลี่ยนเล่มใหม่ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
     6. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     7. สำเนาบัตรประชาชน
     8. หลักฐานการทำงาน
        - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
        - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
        - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
     9. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
     10. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
     12. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
     13. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
        - หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
        - หนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
        - หนังสือรับรองการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
        - สูติบัตร
     14. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ :
     - ปัจจุบันผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ
           • ยื่นด้วยตนเองผ่านทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ
           • ยื่นด้วยตนเองตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ต้องติดต่อนัดหมายที่เบอร์โทร 02 2523088 ยื่นได้เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน
     - วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
     - วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
     - ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียม
     • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน 2,460 บาท และ 1,435 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 6-12 ปี (อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
     • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด
     • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ต้องชำระผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 095-2-05431-0 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน"
     • ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด
     • ค่าบริการของศูนย์รับนื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 535 บาท (กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)

ที่อยู่ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน
อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 12 (หลังเซ็นทรัลชิดลม) ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-263 - 9105
โปรดใช้หมายเลขติดต่อข้างต้น จะเปิดรับสายตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น.-12.00น. และ 13.00น.-15.00น. ( รับยื่นวีซ่า )
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00น.-16.00น. ( รับหนังสือเดินทางคืน )

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 2637211 (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.)
โทรสาร : 02 2637267
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. สำหรับยื่นวีซ่า และเวลา 14.00-15.00 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................