Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Spain Visa Information
การขอวีซ่าสเปน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
     1. คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.maec.es) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
     2. หนังสือเดินทางจะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนา 2 ชุด
     3. ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
     4. ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเช้งเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเช้งเก้นและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง โปรดตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตฯ
     5. ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
     6. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
        6.1 เดินทางเอง/ท่องเที่ยว- หลักฐานการจองที่พักในทุกสถานที่ที่ตรงกับแผนการเดินทางถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
        6.2 เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก- หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน
การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป
     7. หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
        7.1 หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท) หรือ หนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา (ในกรณีที่ยังคงสถานะ เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา)
        7.2 จดหมายรับรองจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน หรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) (ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์)
     8. ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีเอกสารใบสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอโดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใครเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร
     9. เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง และวีซ่า re – entry

หมายเหตุ
     • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน
     • ในกรณีสมรสกับคนในกลุ่มสหภาพยุโรป แสดงหนังสือครอบครัว หรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเอกสารตาม ข้อ 4, 6 และ 7
อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและร่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันท์

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยองกงสุลเป็นสำคัญ**
การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 60 ยูโรหรือเทียบเท่ากับ 3,556 บาท (เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-12 ปี 1,530 บาท, เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)
เวลาดำเนินการ: ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน บริษัท วีเอฟเอส ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.00
และรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00
วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (3,556 บาท)
วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1,530 บาท)

     นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า และถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นแต่ละท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
หมายเหตุ:
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
• ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2,489 บาท
• เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1,530 บาท
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
     (a) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
     (b) เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย คุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
     (c) นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่เดินทางเข้าประเทศสเปนเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในคำแนะนำมาตรา 2005/761/EC ของรัฐสภาของประเทศในกลุ่มยุโรป และ นิติบัญญัติที่ระบุไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2005)
     (d) ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
     (e) คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

วีซ่าธุรกิจ (Bussiness Visa)
     1.คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ (www.maec.es) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
     2.หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนา 2 ชุด
     3.ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
     4.ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเช้งเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเช้งเก้นและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง โปรดตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตฯ
     5.ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
     6.เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
        6.1 จดหมายเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) จากบริษัท หรือองค์กรในประเทศสเปน โดยระบุชื่อผู้เชิญ, บริษัท หรือองค์กร, บุคคลที่ได้รับเชิญ, วัตถุประสงค์, วันที่ และตารางการเดินทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
        6.2 หลักฐานแสดงความว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้เชิญ กับผู้รับเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
        6.3 หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ
     7. หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม หนังสือเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
     8. หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
        8.1 ในกรณีที่ออกค่าเดินทางเอง
           8.1.1.หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
           8.1.2.หลักฐานที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯ)
           8.1.3.หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
        8.2 ในกรณีที่บริษัทของผู้ขอวีซ่า หรือบริษัทผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุการรับรองค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือเชิญ
           8.2.1. จดหมายรับรองจากธนาคาร(บัญชีส่วนตัว)และ สำเนาสมุดบัญชี หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) กรุณาจำไว้ว่าตำรวจที่ชายแดนเชงเก้นอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานทางการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นได้
     9. เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง และวีซ่า re – entry

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน
อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
     กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและร่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันท์

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยองกงสุลเป็นสำคัญ**
การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง
     สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (รวมถึง บุคคลสัญชาติกัมพูชา สัญชาติพม่า และสัญชาติลาว)ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสเปนเท่านั้น มิเช่นนั้น บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศษประจำกรุงพนมเปญและย่างกุ้ง หรือสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเวียนจันทน์
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 60 ยูโรหรือเทียบเท่ากับ 3,556 บาท (เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-12 ปี 1,530 บาท, เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)
** ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต
ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 800 บาท
ค่าบริการไม่ได้ออกตั๋วกับทาง Travel click 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถคืนได้ถึงแม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ
เวลาดำเนินการ: ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน บริษัท วีเอฟเอส ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.00
และรับหนังสือ เดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................