Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Pakistan Visa Information
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าปากีสถาน

     1. พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับติดวีซ่า พร้อมสำเนา
     2. รูปถ่ายเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ พื้นหลังเป็นสีอ่อน
     3. จดหมายรับรองการทำงานของบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน
     4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานการเงินของบริษัท
     5. สำเนาบัตรประชาชน
     6. สำเนาทะเบียนบ้าน
     7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
     8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนส่วนตัวหรือหนังสือรับรองจากธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
     9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
     10. ใบจองโรงแรม
     11. จดหมายเชิญจากปากีสถาน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ (ธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
     - วีซ่าท่องเที่ยว 1300 บาท
     - วีซ่าธุรกิจ 1,950 บาท
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานฑูต
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ
หมายเหตุ:
     -   ผู้เดินทางต้องแสดงตนเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตด้วย

สถานทูตปากีสถาน
ที่อยู่ : 31 ถ.สุขุมวิท 3 ซอยนานา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-253 0288 – 9

(  ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 800 บาท / ค่าบริการไม่ได้ออกตั๋วกับทาง Travel click 1,000 บาท  )

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................