Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

New Zealand Visa Information
NEW ZEALAND VISA

     คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับและดำเนินการพิจารณาใบสมัครของคุณได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครของคุณอาจล่าช้าได้หากคุณไม่ยื่นเอกสารดังที่ระบุ
ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆได้จากเว็ปไซต์ของเราที่ www.immigration.govt.nz

TOURIST VISA
REQUIREMENT FOR TOURIST VISA
     1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย
     2. ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ - VAC) ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประมาณ 5,590 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานฑูต
     3. รูปถ่ายล่าสุด 2 ใบ สำหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
     4. หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนา หนังสือเดินทางต้องมีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ คุณสามารถยื่นสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางได้แต่คุณจำเป็นต้องยื่นหนังสือเดินทางตัวจริงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนออกวีซ่า
     5. หลักฐานการเงิน หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงินของตนเองต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน หลักฐานอาจอยู่ในรูปของประวัติธนาคาร, ตั๋วเดินทาง หรือ บัญชีบัตรเครดิต หรือ แบบฟอร์มสนับสนุนสำหรับนักท่องเที่ยว (INZ 1025) ที่กรอกโดยชาวนิวซีแลนด์ พร้อมแนบหลักฐานแสดงความสามารถของผู้สนับสนุนในการดูแลคุณขณะที่คุณอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
     6. แบบฟอร์ม Sponsorship form ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน
     7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (หากเกี่ยวข้อง)
     8. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม (หากเกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณหากขาดเอกสารรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุข้างต้น
เอกสารสนับสนุนที่ต้องการมีดังต่อไปนี้
     • ใบลางาน
     • หลักฐานเกี่ยวกับสถานะด้านต่างๆโดยรวมของคุณ
     • หลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้สนับสนุน
     • หลักฐานการเดินทางในอดีต
     • รายละเอียดการเดินทาง
     • หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครอง

BUSINESS VISA
REQUIREMENT FOR TOURIST VISA
     • จดหมายจากนายจ้าง
     • จดหมายเชิญจากบริษัทในนิวซีแลนด์
     • หลักฐานการติดต่อกับบริษัทในนิวซีแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
     • หลักฐานอื่นๆ ที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ เพื่อเข้าร่วมประชุม คุณควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
         - จดหมายจากนายจ้าง
         - จดหมายจากผู้จัดงานประชุมในนิวซีแลนด์
         - หลักฐานอื่น ๆที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: [email protected]
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
ระยะเวลาพิจารณา : ประมาณ 10 – 15 วันทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานฑูต
(ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 600 บาท / ค่าบริการไม่ได้ออกตั๋วกับทาง Travel click 800 บาท)

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................