Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Laos Visa Information
LAOS VISA

Tourist Visa : Required documents - Applicant
     1. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาและเล่มเก่า(ถ้ามี)
     3. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     4. Work Permit (ตัวจริง + สำเนา)
     5. ใบจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
     6. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัคร
     7. สามารถทำ On Arrival Visa ได้ 3 ที่ คือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง หนองคาย

Business Visa : Required documents - Applicant
     1. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     3. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     4. Work Permit (ตัวจริง + สำเนา)
     5. ใบจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
     6. Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัคร
     7. สามารถทำ On Arrival Visa ได้ 3 ที่ คือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง หนองคาย

*** หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าประเทศลาว เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ประเทศลาว 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

ที่อยู่สถานทูตลาว :
ที่ตั้ง : 520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02-539-3642, 02-539-7341, 02-539-6667-8
Fax. : 02-539-3827

วันเวลาทำการ :
     • เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-15.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ สถานะ : ไม่โชว์ตัว

หมายเหตุ :
     1. การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
     2. การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
     3. การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

•  ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เยอรมัน) 1,400/ คน
•  ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว / ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,600 บาท / คน
•  ยื่นวีซ่าเร่งด่วน 1 วันทำการ ราคาเพิ่มอีก 200 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
(ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 600 บาท หรือค่าบริการไม่ได้ออกตั๋วกับทางTravel click 800 บาท )

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................