Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Kazakhstan Visa Information
KAZAKHSTAN VISA

Tourist Visa
     วีซ่าชนิดนี้ออกให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศคาซัคสถาน โดยมีเอกสารการขอวีซ่า มีดังนี้
     1. จดหมายเชื้อเชิญจากบริษัททัวร์ ในคาซัคสถาน โดยต้องระบุชื่อเมือง ชื่อโรงแรม ระยะเวลาที่จะพำนักในคาซัคสถาน
     2. สำเนาจดหมายเชื้อเชิญที่ระบุตัวเลขที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของคาซัคสถาน
     3. กรอกแบบฟอร์มและข้อมูลการขอวีซ่า
     4. หนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวีซ่าหมดอายุ
     5. รูปถ่ายขนาดเดียวกับในหนังสือเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว
     - สำหรับการเดินทางเข้าออกเพียงครั้งเดียว มีอายุน้อยกว่า 30 วัน มีอัตรา ค่าธรรมเนียม 20-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ
     - สำหรับอัตราการเดินทางเข้าออกสองครั้ง มีอายุน้อยกว่า 60 วัน มีอัตราค่าธรรมเนียม 30-60 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานกงสุลคาซัคสถานประจำประเทศไทย :
919/501 ห้อง 4301 ชั้น 43 อาคาร จิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ ถนนสี ลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทร . 0-22346365 , 0-22346366
แฟกซ์ . 0-22346368
E-Mail : [email protected]

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................