Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Italy Visa Information
ITALY VISA

Tourist Visa
เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ พร้อมกับแนบฉบับภาษาไทยด้วย
หมายเหตุ :
     • ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
     • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา พร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย
     • สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครั้ง (Re-entry visa) มาแสดงด้วยและต้องมีอายุอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากกลับเข้าประเทศไทย
     • เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งให้ทางสถานทูตทราบและยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรในกรณีที่มีบุตร ให้ทางสถานทูตตรวจสอบด้วย
     • สถานทูตอิตาลีมีสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ

Required documents - Applicant
     1. ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
     2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อยที่สุด 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
     3. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงานต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น) หรือ ใบทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทำงาน
     4. สำเนาของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่าสุด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่นเอกสาร)พร้อมกับหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล้าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร) เอกสารด้านการเงินที่แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในประเทศอิตาลีได้ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีจะต้องเตรียมไปแสดงในขณะที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีด้วย โปรดทราบว่าการแสดงเอกสารด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการอนุมัติวีซ่าถ้าหากผู้ยื่นไม่ยื่นเอกสารอี่นๆที่กล่าวมาข้างต้นประกอบด้วย
     5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน( ในกรณีที่ผู้สมัครมีความต้องการที่จะเดินทางมากกว่า 1 ประเทศในกลุ่มประเทศเช็งเก้น และไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศได้ ผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องแสดงตารางการเดินทางโดยละเอียด “Itinerary” )
     6. หลักฐานการจองโรงแรม ทุกวันที่อาศัยอยู่ในอิตาลีและประเทศอื่นๆหรือในกรณีที่พำนักอาศัยกับบ้านทั่วไปจะต้องนำจดหมายเชิญที่มีลายเซ็นต์ของเจ้าของ บ้านมาแสดงด้วย
     7. เอกสารประกันการเดินทางที่สามารถใช้ได้กับกลุ่มประเทศในเขตเชงเก้นทั้งหมด และระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุม ตลอดการเดินทางด้วยวงเงินอย่างน้อยที่สุด 30,000 ยูโรพร้อมใบเสร็จการจ่ายเงิน และเอกสารประกันจะต้องเป็นแบบฟอร์มที่ออกจากกทางบริษัทประกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารที่ปริ้นจากทาง อินเทอร์เน็ต หรือ อีเมล์ได้ และเอกสารกรรมธรรม์ประกันประกันภัย จะต้องมีตราประทับและลายเซ็น จากบริษัทประกันภัยเท่านั้น
     8. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกาวีซ่า
     9. บริษัทจะต้องออกจดหมายชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดและต้องแสดงเอกสารทางการเงินของบริษัทย้อนหลังอย่างน้อย 4 เดือนพร้อมกับหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร)
     • ต้องยื่นเอกสารทางการเงินของบริษัทอย่างน้อย 4 เดือนย้อนหลังทุกครั้ง
     • ค่าธรรมเนียม 3,081 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต
     • ( ค่าบริการ 800 บาท หากออกตั๋วกับทางเรา หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,000 บาท )
     • ระยะเวลาในการพิจารณา : 15 วันทำการ

สำหรับการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า :
     • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลีได้ที่หมายเลข: +662 1187001
     • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ 13:00 ถึง 16:00

สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ :
ที่อยู่ของบริษัท : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า:
     • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง:
     • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

     อย่างไรก็ตาม สถานทูตมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าที่ทางสถานทูตระบุไว้
เอกสารเพิ่มเติมอาจจะไม่ส่งผลต่อการอนุมัติออกวีซ่า
วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และ
วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

หมายเหตุ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท วีเอฟเอสนั้น จะปิดให้บริการตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางสถานทูตเท่านั้น

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................