Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Hungary Visa Information
HUNGARY VISA

GENERAL REQUIREMENTS

     1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน
     3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     4. หลักฐานการทำงาน
        - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
        - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
        - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
     5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
     6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)
     7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
     8. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
     9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
     10. ผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนทางกฎหมายในการรับรองค่าใช้จ่าย
     11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ :
     • ผู้เดินทางต้องแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตด้วย ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นแทนได้
     • ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนมายื่นขอวีซ่าแทนได้
     • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
     • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี 60 ยูโร (ไม่รับเงินบาท รับเฉพาะเงินยูโรเท่านั้น)
     • ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ 10-15 วัน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย
เพรสซิเดนท์ พาร์ค คอนโดมิเนียม
ชั้น 20 (ห้อง 20 ซี) อาคารโอ๊ค 99 สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 02-661-1150-2, 02-661-1155 โทรสาร: 02-661-1153
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.mfa.gov.hu/emb/bangkok
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.


 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................