Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Greece Visa Information
GREECE VISA

GENERAL REQUIREMENTS

     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่  http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en  ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง
     1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม.ม หรือ 1.6X2.4 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกินจริง
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า (พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
     3. *บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่ม ด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุ อย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
     4. *หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
     5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
     6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
     7. หลักฐานที่พำนัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ
     8. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
     9. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
     10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่ และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
     12. * ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้อง ออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
     13. *สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา
     14. *ลูกเรือสัญชาติไทย (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรคติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย
     15. ภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ
     16. เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
*** สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
*** ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ***
*** No. 4*, 5*, 12*, 13*, 14* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ***
*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น ***

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย
VISA SECTION, EMBASSY OF GREECE IN BANGKOK
เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.
Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 - 15.00 น.)
เว็บไซต์ : www.mfa.gr/bangkok

แผนกวีซ่าเปิดรับเอกสารในวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 และควรไปก่อนเวลาเพื่อรับบัตรคิว
เนื่องจากในแต่ละวันแผนกวีซ่ารับเอกสารจำนวนจำกัด หากไปสายอาจจะต้องมาใหม่วันหลัง
ผู้เดินทางต้องไปแสดงตนเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตด้วย ต้องแสกนลายนิ้วมือค่ะ


 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................