Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Australia Tourist Visa Information
การสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600)

รายการเอกสาร

 โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ
     - แบบฟอร์ม 1419 - เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาระยะสั้น(น้อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
     - ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่  http://www.immi.gov.au/fees-charges/
     - สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     - รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถ่ายภาพไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง      - สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
     - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสาพันธ์ของท่านและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน
     - หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และจดหมายยืนยันความสัมพันธ์นั้น
     - ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ (หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง)      - หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านและสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากนี้จะส่งคืนให้ภายหลัง พร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
     - หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปีที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่

 ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
     เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้ เดินทางด้วย หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมรับได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC) หรือจากเวปไซต์  www.immi.gov.au)

 ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
     ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
คำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
     ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ(อ่านดูรายละเอียดด้านล่าง)
หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

 หลักฐานอื่นๆ
     ข้อมูลและหลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่และจะเดินทางกลับประเทศของท่านเมื่อเสร็จภารกิจของท่าน
      หากจุดประสงค์ของท่านนคือเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องโปรดแสดงหลักฐานการเชิญ หากมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้แสดงหลักฐานการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

 สิ่งสำคัญควรทราบ
     โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ใด้ระบุการขอใว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ท่านควรยื่นสำเนาที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้องเท่านั้น
โปรดอย่าจอง/ซื้อ ตั๋วเครื่องบินโดยสารก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ อำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ทาการซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า

 วีซ่าในหนังสือเดินทาง
     ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าแสดงในหนังสือเดินทางของท่าน ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการ บินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะแจ้งรายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทราบเป็นรายบุคคล

     การอนุมัตินี้กี่ยวเนื่องกับข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร และสำเนาหนังสือเดินทาง ฉะนั้น หากท่านได้ทำการ เปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวีซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทันการและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนั้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จาก www.immi.gov.au หรือ www.thailand.embassy.gov.au
     

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................