Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

France Visa Information
FRANCE VISA

General requirements for each visa applicant:

• กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า"VIS”สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไปท่านไม่จำเป็นต้องแสกนลายนิ้วมือ
• กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า
• กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

Tourist visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
     1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)
     2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน 6 เดือนล่าสุด
     3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
     3. หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
     4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
     5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
     6. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
     7. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
       7.1. ประกันภัยการเดินทางควร สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
       7.2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
       7.3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
     8. หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
     8. หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
     9. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา) สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
     10. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

Business visa (วีซ่าธุรกิจ)
     รายการเอกสารต่อไปนี้เป็นรายการเอกสารที่จำเป็น กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ได้ระบุ และสำเนาต้องเป็นสำเนา A4 หากคุณต้องใช้เอกสารฉบับจริงร่วมกัน ผู้ยื่นคนหนึ่งแสดงเอกสารฉบับจริงพร้อมฉบับแปล และ ผู้ยื่นอีกรายต้องแสดงสำเนาเอกสารนั้นๆพร้อมฉบับแปล
     1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)
     2. หนังสือเชิญ (สำเนา)
        o (หนังสือเชิญจากบริษัทหรือเจ้าภาพที่ประเทศฝรั่งเศส ระบุ ระยะเวลาการพำนัก วัตถุประสงค์ของการพำนัก การสนับสนุนทางการเงินรวมทั้งรายละเอียดของโครงการ ซึ่งต้องมีการลงนามกำกับโดยเจ้าภาพ)
        o หากท่านต้องการจะเดินทางไปร่วมงานมหกรรม โปรดแสดง
            บัตรเข้างาน (สำเนา) และ/หรือ
            ใบยืนยันการลงทะเบียนร่วมงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการชำระค่าเช่าพื้นที่จัดงาน (สำเนา)
     3. จดหมายจากนายจ้าง ที่ระบุเหตุผลการลางานและวันเดินทาง ฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
     4. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน 6 เดือนล่าสุด
     5. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
(หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
     หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
     หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
     6. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
     7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
     8. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
     9. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
        9.1 ประกันภัยการเดินทางควร
        - สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
        - สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
        9.2 ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
        9.3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
     10. หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)
     (เอกสารต้นฉบับของการรับรองจากนายจ้างที่ระบุชื่อ และหน้าที่ของผู้ยื่น ค่าจ้างรายเดือน สิทธิ์การลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น และรวมไปถึงชื่อและหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบในการส่งมอบเอกสารฉบับนี้ ซึ่งเอกสารควรมีการลงนามโดยตัวแทนบริษัท) หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
     11. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา) สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
     12. หนังสือค้ำประกันทางการเงิน หากจำเป็น (เฉพาะในกรณีที่นายจ้างจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่พำนัก)
     13. รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะ 3 เดือนล่าสุดของบริษัท หากจำเป็น (เฉพาะในกรณีที่นายจ้างจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่พำนัก โดยสมุดบัญชีต้องระบุชื่อบริษัทและเป็นภาษาละติน)
     14. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อาจแจ้งให้คุณนำเอกสารมาแสดงเพิ่มเติม

: ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 3,882 บาท
     ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต

( หากออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,000 บาท หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,200 บาท )
: ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ

ศูนย์ TLScontact
12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................