Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Japan Visa Information
JAPAN VISA

     การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย เริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และ สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) จะต้องยื่นเอกสาร ในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ การเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
     1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
     2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
     3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขติดต่อ ในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
     4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
     1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
     2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
     3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
     4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
Required documents - Applicant
     1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนและไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
     3. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด ( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )
     5. หลักฐานการทำงาน
         - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
         - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
         - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
     6. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล หลังจาก เดินทางไป ญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
     7. สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด (ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ สองหมื่นบาท ขึ้นไป และ สามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง การยื่นสำหรับ ครอบครัว ในความอุปการะ ของบุคคลดังกล่าวด้วย) ( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )
     8. หนังสือเชิญ/ตอบรับจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น ระบุวัตถุประสงค์ในการเชิญ/ ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)
     9. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า

     * สำหรับการขอวีซ่าแบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มี สัญชาติไทยเคยพำนัก ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน และ มีความประสงค์ ที่จะไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไป ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ จากหนังสือเดินทาง ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณี ที่ผู้เดินทางไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือ ปลดเกษียณ ให้ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา แทนหนังสือรับรองการทำงาน
     * ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และ ราชการ ที่มีความประสงค์ จะเดินทางไป เพื่องานราชการ และ พำนักระยะสั้น ภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

*หมายเหตุ : ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงตนเพื่อยื่นคำร้องขอที่สถานทูตด้วย ยกเว้น
     1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ ทุพพลภาพ
     2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
     3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จาก ญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญึ่ปุ่น JVAC :
ชั้น 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ดูแผนที่
โทรศัพท์ : 02 6321541-4

วัน เวลารับยื่นวีซ่า :
     • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
วัน เวลารับหนังสือเดินทางคืน :
     • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
     • วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ :
     • อย่างน้อย 5 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง (ยกเว้นวันเสาร์)

     แผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ ศูนย์ JVAC เป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภท ยกเว้น การยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ ซึ่งจะทำให้ ต้องเสียเงิน ค่าวีซ่ามากขึ้น และ ใช้เวลามากขึ้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
     • 1,120 บาท (สำหรับการเข้า-ออก ครั้งเดียว)
     • 2,260 บาท (สำหรับการเข้า-ออก หลายครั้ง)
     • ค่าบริการของศูนย์ฯ : 535 บาท

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น VFS JAPAN :
เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน + 66 824546221
Website : http://www.jp-vfsglobal-th.com/
อีเมล์ info.jpth@vfshelpline.com

สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/jvac.pdf
Embassy of Japan in Thailand
Japan Visa Information


 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : mice@travelclick.biz

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................