Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Egypt Visa Information
EGYPT VISA

เอกสารยื่นวีซ่าอียิปต์

Tourist (วีซ่านักท่องเที่ยว)
     1. จดหมายรับรองการทำงาน
     2. ใบจองโรงแรม
     3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
     4. ใบจองโรงแรม
     5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป
     6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
     7. ตั๋วเครื่องบินตัวจริงไป-กลับ
     8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)
     10. ใช้เวลาทำการ 3 วัน (หากเป็นช่วงท่องเที่ยวอาจต้องใช้เวลาทำการมากกว่า 3 วัน)

Business (วีซ่าธุรกิจ)
     1. จดหมายรับรองการทำงาน
     2. จดหมายเชิญ
     3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
     4. ใบจองโรงแรม
     5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป
     6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
     7. ตั๋วเครื่องบินตัวจริงไป-กลับ
     8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)
     10. ใช้เวลาทำการ 3 วัน (หากเป็นช่วงท่องเที่ยวอาจต้องใช้เวลาทำการมากกว่า 3 วัน)

EMBASSY OF EGYPT
NO.6 LAS COLINAS BLDG.,42/F SUKHUMVIT 21,
SUKHUMVIT RD.,KLONG NUA, WATTANA,BANGKOK 10110
TEL : 0 2262 0236 , 0 2661 7184 FAX : 0 2262 0235

•  เวลายื่น 08:30-12:00 น./เวลารับ 14:00-15:00 น
•  ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
•  เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : mice@travelclick.biz

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................