Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

INDIA - NEPAL 9D 6N 2018 - 2019
เหินฟ้าสู่เมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE333 อินเดีย - ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี - สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี - ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์ -กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ - คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ
Info PDF Download.
Start Date End Date Price Book Now
Empty


.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................