งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

SPU จับมือ บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) ร่วมสร้างบัณฑิตตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

(8 พ.ย. 2560 : อาคาร 40 ปีศรีปทุม ชั้น 10 ) วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท
แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) ร่วมสร้างบัณฑิตตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการกับ บริษัท
Travel Click (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากใน
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้งานจริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะ
จากประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม

โดยมีอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณศิริพร ยศยังเยาว์
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และธุรการผู้แทนจาก บริษัท Travel Click เป็นผู้
ลงนามในครั้งนี้

ที่มา : https://www.spu.ac.th/activities/15038

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................