Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Saudi Arabia Visa Information
การขอวีซ่าซาอุดีอาระเบีย

ต้องยื่นผ่านตัวแทน ไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว
     - วีซ่าธุรกิจ สำหรับคนไทย ค่าวีซ่าประมาณ 200 เหรียญซาอุดิ (ประมาณ 2,000 บาท) ใช้เวลา 1 วันทำการ จะต้องมีจดหมายเชิญ มีคำสั่งกระทรวงเชิญไป เพราะตอนนี้คนไทยค่อนข้างเข้ายาก เนื่องจากคนไทยมีปัญหา ไปทำคดีเอาไว้ ถ้าเป็นคนต่างชาติ จะต้องมี work permit ทำงานในไทยภายใน 1 ปีเท่านั้น
     - วีซ่าแสวงบุญ (เป็นคนมุสลิม) จะต้องซื้อเป็นแพ็คเกจทัวร์ เป็นกรุ๊ป
     - วีซ่าเยี่ยมญาติ ค่าวีซ่า 5,000 บาท single ประมาณ 3 วันทำการถ้าเอกสารครบ

ติดต่อตัวแทน
www.deejaroenhaj.com
T : 02-7169316 (คุณกี้)
Thatchawech Wanaeloh --- AZMI
Manager

NILLY GROUP
132 RAMKHAMHEANG 26/1
HUAMARK BANGKAPI
BANGKOK 10240
DIRECT LINE : +668-1278-8010
TEL : 0-2732-9315,0-2732-9316
FAX : 0-2732-9450
E-MAIL : nillytravel@gmail.com
Website : www.nillyinter.com
http://www.facebook.com/nillytravel
http://twitter.com/nillytravel

     เยี่ยมญาติต้องให้คนที่ซาอุทำจดหมายเชิญจาก Website + จ่ายเงิน + รออนุมัติจากทางซาอุ แล้วส่งมาที่ไทย ให้ทางเอเย่นต์ที่รับยื่นตรวจก่อน (จม. เชิญจะเป็นภาษาแขก ต้องระบุสัญชาติของคนที่จะไปเยี่ยม และระบุว่าจะไปขอวีซ่าที่กรุงเทพฯ)
https://visa.mofa.gov.sa

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า (ประเภทธุรกิจ - Business Visa และประเภทไปทำงาน - Work Visa)
     1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport)
     2. รูปสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (2 pcs of color photo size 2" with white background)
     3. หนังสือเชิญจากทางประเทศซาอุดิอารเบีย / ใบวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศประเทศซาอุดิอารเบีย สำหรับประเภทไปทำงาน (A letter of invitation from the inviting Saudi Company (sponsor registry no.) certified by the chamber of Commerce and Business Registration of Company.
     4. หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ statement (Bank Guarantee)
     5. แบบฟอร์มขอวีซ่า (Visa Application Form)
     6. หนังสือรับรองการทำงาน / แนะนำตัวจากบริษัทในประเทศไทย (A letter stating the invited applicant's Commercial activities and position from the Company or Corporation where the applicant is currently employed and Certified by Thai Chamber fo Commerce)
     7. ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ในกรณีชาวต่างชาติ (Work Permit for foreign nationals)
     8. ผู้หญิงต้องมีใบทะเบียนสมรส (สำเนา) (Copy of Marriage certificate)
     9. เด็กต้องมีสูติบัตร (สำเนา) (Copy of Birth certificate)
     10. ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) (booking of round trip air ticket)

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า (ประเภทเยี่ยมเยือน - Family Visit)
     1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport)
     2. รูปสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (2 pcs of color photo size 2" with white background)
     3. ใบวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศประเทศซาอุดิอารเบีย (Visa from Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia)
     4. ใบอีกอมะห์ / สำเนาหนังสือเดินทางของสามี
     5. แบบฟอร์มขอวีซ่า (Visa Application Form)
     6. ใบทะเบียนสมรส
     7. สูติบัตรเด็ก

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า (ประเภทติดตาม - Resident Visit)
     1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport)
     2. รูปสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (2 pcs of color photo size 2" with white background)
     3. ใบวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศประเทศซาอุดิอารเบีย
     4. ใบอีกอมะห์ / สำเนาหนังสือเดินทางของสามี
     5. แบบฟอร์มขอวีซ่า (Visa Application Form)
     6. ใบทะเบียนสมรส
     7. สูติบัตรเด็ก
     8. ใบรับรองแพทย์

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : mice@travelclick.biz

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................