Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Netherlands Visa Information
NETHERLANDS VISA

TOURIST VISA
REQUIREMENT FOR TOURIST VISA
     - หนังสือเดินทาง (มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ)
     - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 5 x 3 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว
     - คำร้องขอวีซ่าเช็งเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
     - กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท
     - รายละเอียดหรือตารางการเดินทาง
     - เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 34 ยูโร ต่อวัน ตลอดระยะเวลา      - การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี สมุดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ
     - สำเนาเอกสารการสำรองที่พักและการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงิน ก่อนที่คำร้อง ขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
     - สำเนาเอกสารต่างๆข้างต้นอย่างละ 1 ชุด (สำหรับหนังสือเดินทาง กรุณาถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ)
     - ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 60 ยูโร ซึ่งชำระเป็นเงินสดและเป็นเงินบาทโดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
     - “หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงาน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่ผู้สมัคร มีธุรกิจส่วนตัว”
     - *ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม

เอกสารดังต่อไปนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
     - ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่า
     - สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง
     - หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง
     - หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่าไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่สถานทูตทุกครั้ง

BUSINESS VISA
REQUIREMENT FOR TOURIST VISA
     - หนังสือเดินทาง (มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ)
     - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 5 x 3 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว
     - คำร้องขอวีซ่าเช็งเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
     - กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท
     - หนังสือรับรองจากบริษัทซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ระยะเวลาที่จะพำนัก และการรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเดินทาง (เช่น ค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร ประกันการเดินทาง)
     - หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งระบุถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง ระยะเวลาที่จะ พำนัก และที่พำนักของผู้ยื่นคำร้อง
     - เอกสาร การสำรอง ตั๋วโดย สารเครื่องบิน (ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินที่ชำระค่าโดยสารแล้ว)
     - สำเนาเอกสารต่างๆข้างต้นอย่างละ 1 ชุด (สำหรับหนังสือเดินทาง กรุณาถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ)
     - ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 60 ยูโร      - ซึ่งชำระเป็นเงินสดและเป็นเงินบาทโดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
     - “หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงาน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่ผู้สมัคร มีธุรกิจส่วนตัว”
     - *ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม
     หากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านไม่เป็นที่รู้จักสำหรับสถานทูตฯ ท่านควรยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงการมีตัวตน ของบริษัทและหลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
หมายเหตุ:
     • ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่าไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่สถานทูตทุกครั้ง
     • เรียนผู้สมัครทุกท่าน ค่าธรรมเนียม 480 บาทที่ทางบริษัท วีเอฟเอสได้เรียกเก็บเป็นค่าดำเนินการนั้น จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าวีซ่าของทางสถานทูต

Visa fee
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ ประมาณ 2,700 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต
- ( ค่าบริการออกตั๋วกับทาง Travel click 1,000 บาท หรือไม่ได้ออกตั๋วกับทาง Travel click 1200 บาท )
- ระยะเวลาในการพิจารณา : 15 วันทำการ

Embassy of  Netherlands
ที่อยู่ : 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : mice@travelclick.biz

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................