Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Germany Visa Information
GERMANY VISA

General requirements for each visa applicant:

Tourist Visa : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเกน)
     การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้
     • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
        - มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
        - เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
        - ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
     • บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
     • รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ(รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ)
     •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ (แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน)
     • หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมในประเทศเยอรมนี ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
     • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000 เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
     • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)
     • หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
     • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน
     • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ากว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้ว พร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้นจะต้องได้รับการ รับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

Business Visa : วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้
     • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
     • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
     • เป็นหนังสือเดินทางที่ออกนานไม่เกิน 10 ปี
     • ยังมีอายุใช้งานอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
     • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน1 ฉบับ
     • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทำประกันดังกล่าวกับบริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน
     • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง ต้องยื่นเอกสารประกอบดังนี้ :
        -  หนังสือรับรองการทำงานล่าสุดจากนายจ้างที่ระบุตำแหน่ง จานวนปีการทำงาน และเงินเดือน
        - สมุดบัญชีเงินฝากของท่านที่แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย
        -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
        - บัญชีเงินฝากของบริษัท/หนังสือรับรองการเงินของบริษัทจากธนาคาร
     • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องยื่นเอกสารประกอบดังนี้ :
        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
        - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย (ทั้งบัญชีของท่านและบัญชีของบริษัท)
        - หนังสือที่หัวกระดาษมีโลโก้ของบริษัทและมีเนื้อหาระบุประเภทธุรกิจ จุดประสงค์และจุดหมายในการเดินทาง
     • สำหรับผู้ได้รับเชิญจากบริษัทคู่ค้าในเยอรมนี หนังสือเชิญต้องระบุ:
        - ชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับเชิญ
        - จุดประสงค์ของการเดินทางและระยะเวลาพำนัก
        - คำรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการ (โดยต้องมีข้อความว่า: บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของคุณ...............รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รัฐได้ออกให้ไปก่อน และเมื่อมีการส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับประเทศไทย” บริษัทผู้เชิญสามารถขอทำหนังสือรับรองดังกล่าวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเยอรมนีได้เช่นกัน)
     •  บางกรณี สถานทูตฯ อาจขอหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมากับบริษัทผู้เชิญหรือกับบริษัทอื่นๆ ด้วย (ใบเรียกเก็บเงิน จดหมายโต้ตอบ เอกสารส่งสินค้าหรือชิปปิ้ง ฯลฯ)
     • สำหรับผู้เดินทางไปชมงานแสดงสินค้า: หลักฐานการจองโรงแรมและบัตรเข้าชมงาน
     • หากท่านหรือบริษัทของท่านเป็นผู้ออกงาน (exhibitor) ที่งานแสดงสินค้าในเยอรมนีและต้องการพำนักอยู่ในเยอรมนีไม่เกิน 15 วัน รวมทั้งสามารถแสดงบัตรรับรองการเป็นผู้ออกงานต่อสถานทูตฯ (ไม่ใช่บัตรเข้าชม) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
     • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน(ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปีการทำงาน และเงินเดือนของท่าน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน
     • ท่านเดินทางบ่อยหรือไม่: หากในระยะเวลา24 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการออกวีซ่าเชงเกน มาแล้ว 2 ครั้ง หรือเคยได้รับวีซ่าเชงเกนแบบอายุ 1 ปีหรือหลายปี และได้เดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเกนแล้ว 2 ครั้ง ท่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง โดยสามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทนได้ แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ส่งคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

** หมายเหตุ :
     ผู้เดินทางต้องแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตด้วย และต้องนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 1900 222 343 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าบริการนาทีละ 9 บาทต่อนาที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทรได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการข้อมูลจะขอชื่อ-นามสกุล และหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน ผู้ใช้โทรศัพท์ของ “True Move H” ไม่สามารถติดต่อเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลได้
- ผู้เดินทางที่ขอวีซ่าธุรกิจ ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นขอวีซ่าแทนได้
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,700 บาท และ เด็ก อายุ 6 -12 ปี : 1,600 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานฑูต
- ( ค่าบริการ 1,000 บาท หากออกตั๋วกับทางเรา หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,200 บาท )
- ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 – 15 วัน
- ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย
9 ถนนสาทรใด้ กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ : http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/Startseite.html
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : mice@travelclick.biz

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................