Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

9 Temples Trip 2017
ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด 9 หน้า เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา - วัดราชาธิวาสวิหาร มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน 12 องค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ - วัดคฤหบดี นมัสการหลวงพ่อแซกคำ - วัดเทวราชกุญชร นมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร - วัดอมรินทราราม นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย- วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการพระประธานยิ้มรับฟ้า- วัดอรุณราชวราราม นมัสการองค์พระประธาน - วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก - วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นมัสการพระพุทธนาคน้อย(พระพุทธธรรมวิเชฏฐศาสดา) - วัดยานนาวา นมัสการพระประธานพร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา : เดินทางทุกวันอาทิตย์ มกราคม-ธันวาคม 2560 (หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าเรือตลอดการเดินทาง, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ) **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** (T_ID : 162) (TCASTHI17001)
Start Date End Date Price Book Now
1 January 2017 31 December 2017 499


.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................