Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

ท่าอากาศยานดอนเมือง เตรียมเปิดอาคาร Terminal 2 เดือนธันวาคมนี้

        24 ธ.ค. 2558 นี้ ผู้โดยสารภายในประเทศ พบกันที่อาคาร2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
นอกจากนี้ ทางท่าอากาศยานไทย ยังได้ประกาศถึงผู้ที่จะเดินทางบินในประเทศ
(เดินทางไปต่างจังหวัด) ว่า "ท่าอากาศยานดอนเมือง จะเปิดอาคารผู้โดยสาร2
(Terminal 2) ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24
ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนอาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1)นั้นจะเป็นอาคารผู้
โดยสารระหว่างประเทศ สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ"

ความสะดวกสบายมีมากขึ้น จากการขยายพื้นที่สนามบินดอนเมือง ยังไงก็ไปให้ถูกอาคารนะครับ


ขอบคุณ AOT สำหรับข้อมูลครับ

_______________________________________________________________________________________

แก้ไข วันออกบัตรโดยสารของราคาบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ

15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แก้ไข วันออกบัตรโดยสารของ ราคาบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ "TG FIT Fares, TG GIT Fares และ With Stopover and student Fares"

        จากเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งแก้ไขวันออกบัตรโดยสาร ของบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ "TG FIT FARES/ TG GIT FARES และ WITH STOPOVER AND STUDENT FARES" ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ บริษัท จึงขอยกเลิกรายละเอียดดังกล่าว และให้ใช้ จดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันออกบัตรโดยสาร พร้อมกับราคาบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ "TG FIT FARES / TG GIT FARES และ WITH STOPOVER AND STUDENT FARES" ที่ส่งมาพร้อมกับจดหมายฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นี้แทน โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1.TG FIT FARES
                 - วันออกบัตรโดยสารจากเดิม 31MAR16 เป็น 19AUG15 เท่านั้น

2.WITH STOPOVER AND STUDENT FARES
                 - วันออกบัตรโดยสารจากเดิม 31MAR16 เป็น 19AUG15 เท่านั้น

3.TG GIT FARES
                - วันออกบัตรโดยสารจากเดิม 31MAR16 เป็น 30SEP15 โดยต้องเป็น PNR ที่มีการสำรองที่นั่งหมู่คณะก่อนวันที่ 20AUG15 ** ยกเว้น JAPAN ให้ดูรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแต่ละหน้า

                 - เปลี่ยน TG FARES ที่ใช้เป็นหน้าตั๋วในการออกบัตรโดยสารหมู่คณะ ทุกเส้นทาง ทุกราคา

                - ราคา Infant ให้คิด 25% ของ Net Adult Fare.


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มงานขายภาคตัวแทนจำหน่ายฯ

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................